ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES VAN BUSTER B.V. GEVESTIGD IN DIEPENVEEN

 

1. Algemeen

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan en maken deel uit van alle tussen ons en opdrachtgever-consument gesloten overeenkomsten. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De voorwaarden zijn ook van toepassing op aanbiedingen c.q. Offertes.

2. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij dezen een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Levering en Levertijd

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4. Reclamaties

a. Opdrachtgever kan op een gebrek in de presentatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of na aflevering van een zaak.

b. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

c. Bij gegrond bevinding van een klacht zijn wij uitsluitend verplicht de goederen te vervangen dan wel te repareren. Daarnaast kan de koper geen recht doen gelden op enige andere vergoeding.

d. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of ons de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

e. Ieder recht op overige reclamaties vervalt zodra de zaken zijn verwerkt of daaraan wijzigingen zijn aangebracht.

5. Eigendomsvoorbehoud

a. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de verrichte of nog te verrichten leveranties uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald en zolang koper vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

b. Indien koper enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Koper machtigt ons de plaats te betreden waard de zaken zich bevinden.

6. Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden als volgt: 100% direct na oplevering werk via internet bankieren of via telefonisch overmaken (kosten voor rekening van de opdrachtgever).

b. Vanaf de datum welke ligt na de betalingstermijn zoals genoemd in lid a. van dit artikel, is koper in verzuim. Vanaf dit moment zijn wij gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% per maand of een zoveel hoger of lager percentage dat als kennelijk redelijk kan worden aangemerkt.

c. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en vervolgens opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs vermeldt koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d. Indien koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn alle incassokosten voor zijn rekening. Onder deze kosten zijn mede begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling. Benevens de verschotten en het honorarium van degene die door ons met invordering is belast. De kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan dit tarief, dan zullen de daadwerkelijke kosten verschuldigd zijn. Indien wij onze vorderingen uit handen moeten geven, zal een minimum tarief worden gehanteerd van € 140,-.

e. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft gekregen, wordt koper geacht in verzuim te zijn en is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zoals bedoeld in artikel 6.265 B.W., op grond waarvan wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. In deze gevallen zijn wij tevens gerechtigd bedragen, welke koper nog verschuldigd is, geheel op te eisen en onze eigendommen terstond bij koper op te (laten) halen.

7. Aansprakelijkheid

a. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd hadden behoren te zijn.

b. De door ons te vergoeden schade zal worden gematigd wanneer de door koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de koper geldende schade.

8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

a. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door ons niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ons bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, hebben wij het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering mogelijk blijft.

b. Daarnaast hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten en zijn wij niet in verzuim indien wij – ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten onze invloedssfeer liggen tijdelijk verhinderd zijn onze verplichting na te komen.

c. Onder de ad. B. genoemde omstandigheden worden mede verstaan het niet voldoen door onze leverancier aan hun verplichtingen, alsmede brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden etc.

d. Indien de in dit artikel genoemde tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden heeft voortgeduurd, wordt de tussen partijen bestaande overeenkomst ontbonden, zonder dat één van de partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade of te lijden schade.

e. Indien wij onze verplichtingen gedeeltelijk zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

9. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper in geval van de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Enschede (Nederland). Buster B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

N.B.

Bij klachten die onder de garantiebepalingen vallen wordt de klacht verholpen, maar wordt € 40,– voorrijkosten in rekening gebracht, incl. BTW.

Annulering

Bij vernietiging of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever kent Buster B.V. het recht om schadevergoeding te eisen van 40% van de overeengekomen prijs van de te betalen opdracht.

December 2015